Får jag lov?

Ärendehanterings- och arkivtjänsten utgör kärnan i Lupapiste, och via denna kan man lämna in och behandla tillståndsansökningar dygnet runt.

Ärendehanterings- och arkivtjänsten – tillståndsbehandling 24/7

Tjänsten är redan bekant för en kvarts miljon registrerade användare samt cirka 8 000 myndigheter och företag. Med hjälp av tjänsten sker handläggningen av bygglov och kundservice helt på distans via ett enda serviceställe.    

Ärendehanteringstjänsten omfattar tillståndstjänster för byggnadstillsyn, allmänna områden samt miljöskydd. Med hjälp av tjänsten kan myndigheterna handlägga tillståndsansökningar och betjäna kunder, sköta nödvändiga anmälningar och datahantering.

Ibruktagandet av tjänsten är enkelt och sker på grundval av gedigen erfarenhet i effektivt samarbete med de kommunala myndigheterna.

Ärendehanterings- och arkivtjänsten omfattar

Check mark
Alla typer av tillståndsansökningar och anmälningar
Check mark
Anslag, elektronisk anslagstavla för t.ex. Kommunens webbplats
Check mark
Funktioner för byggnadstillsyn
Check mark
Elektroniskt permanent arkiv
Check mark
Datastyrningssystem (dss)
Check mark
Datahanteringsplan (dsp)
Check mark
Funktioner för dokumenthantering
Check mark
Digitaliseringsfunktioner (digitoijas arbetsyta) för digitalisering av pappersarkivet
Check mark
Arkivtillägg

Elektronisk arkivering stöder två faser av arkiveringen per tillståndsansökan:

  • Arkivering av handlingar efter beslut
  • Arkivering av särskilda planer och ändringsplaner efter slutlig översyn

Lupapiste uppfyller Sähke2-kraven och har erhållit Riksarkivets godkännande som gäller alla kommuner redan 2016.

Med ärendehanterings- och arkivtjänsten

Check mark
Är alla stadier i tillståndsprocessen i elektronisk form
Check mark
Kan kommunanställdas resurser sparas avsevärt
Check mark
Hör onödiga resor och handläggning av pappersdokument till det förflutna
Check mark
Kan alla parter se, komma åt och uppdatera viktig information 24/7
Check mark
Blir genomförandetiderna för projekten kortare och arbetskvaliteten bättre
Check mark
Fås tillgång till omfattande funktioner på en gång
Check mark
Är samarbete mellan myndigheter över kommungränserna möjligt

Blev du intresserad av Lupapiste?